Webdesignprijzentemplatesvoorwaardencontactwebdesignarnold link

 
 

Algemene leveringsvoorwaarden

Webdesignarnold-Webdesign@rnold,
info@webdesignarnold.nlHieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Webdesignarnold/Webdesign@rnold. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Webdesignarnold/Webdesign@rnold, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Webdesignarnold/Webdesign@rnold verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18 augustus 2008.

1. Definities

 1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 2. Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp van Webdesignarnold/Webdesign@rnold.
 3. Website op Maat: website met een nieuw, door Webdesignarnold/Webdesign@rnold te ontwerpen basisontwerp.
 4. Onderhoud van een website: het door Webdesignarnold/Webdesign@rnold inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Webdesignarnold/Webdesign@rnold een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
2. Toepasselijkheid
 1. Door ondertekening en retourzending van een offerte van Webdesignarnold/Webdesign@rnold verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Webdesignarnold/Webdesign@rnold en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Voor het adverteren door middel van banners op websites die door Webdesignarnold/Webdesign@rnold beheerd worden, gelden enkele aanvullende bepalingen die vermeld worden onder artikel 15. Bepalingen 9.2 t/m 9.9 zijn derhalve in dit geval niet van toepassing.
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webdesignarnold/Webdesign@rnold opgenomen wordt.
3. Aanbieding en acceptatie
 1. Alle offertes en prijsopgave door Webdesignarnold/Webdesign@rnold zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door Webdesignarnold/Webdesign@rnold blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Webdesignarnold/Webdesign@rnold. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Webdesignarnold/Webdesign@rnold zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdesignarnold/Webdesign@rnold niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Webdesignarnold/Webdesign@rnold zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webdesignarnold/Webdesign@rnold het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webdesignarnold/Webdesign@rnold aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webdesignarnold/Webdesign@rnold worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webdesignarnold/Webdesign@rnold zijn verstrekt, heeft Webdesignarnold/Webdesign@rnold het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Webdesignarnold/Webdesign@rnold is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webdesignarnold/Webdesign@rnold is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Webdesignarnold/Webdesign@rnold de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Webdesignarnold/Webdesign@rnold of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Webdesignarnold/Webdesign@rnold voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
5. Duur en beëindiging
 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Webdesignarnold/Webdesign@rnold voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Webdesignarnold/Webdesign@rnold en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Webdesignarnold/Webdesign@rnold heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Webdesignarnold/Webdesign@rnold gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Webdesignarnold/Webdesign@rnold heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 5. Webdesignarnold/Webdesign@rnold heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 6. Webdesignarnold/Webdesign@rnold heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Webdesignarnold/Webdesign@rnold aanbevolen onderhoudssoftware, t.w. Dreamweaver of Contribute of HTML-Kit.
6. Levering en levertijd
 1. Webdesignarnold/Webdesign@rnold gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen produkten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Webdesignarnold/Webdesign@rnold eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Webdesignarnold/Webdesign@rnold. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Webdesignarnold/Webdesign@rnold ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Webdesignarnold/Webdesign@rnold over tot het voltooien van de volledige website.
 3. Mocht Webdesignarnold/Webdesign@rnold onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Webdesignarnold/Webdesign@rnold alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Webdesignarnold/Webdesign@rnold een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 4. Door Webdesignarnold/Webdesign@rnold gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, diskette of cd-rom) aan de opdrachtgever opgeleverd.
 5. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.
7. Overmacht
 1. Webdesignarnold/Webdesign@rnold aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Webdesignarnold/Webdesign@rnold als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Webdesignarnold/Webdesign@rnold alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Webdesignarnold/Webdesign@rnold geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Webdesignarnold/Webdesign@rnold tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
8. Prijzen
 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Webdesignarnold/Webdesign@rnold minimaal 10 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

8b. Prijzen extra kosten
 1. Voor dergelijke werkzaamheden die niet onder de gebruikelijke werkzaamheden vallen, kunnen extra kosten verschuldigd zijn. Indien dit lijkt voor te doen, zal altijd vooraf contact opgenomen en een nadere afspraak worden gemaakt over het al dan niet verichten van die werkzaamheden, en daarbij in rekening te brengen kosten.
9. Betaling
 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Webdesignarnold/Webdesign@rnold en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 10 dagen na ondertekening, op postbankrekening 5315358 o.v.v. "Aanbetaling en factuurnummer". Webdesignarnold/Webdesign@rnold houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

 3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Webdesignarnold/Webdesign@rnold stuurt hiertoe een factuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan.
 4. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Radius Webdesign aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 10 dagen na het verzenden van de factuur door Webdesignarnold/Webdesign@rnold het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. In genoemde gevallen behoudt Webdesignarnold/Webdesign@rnold zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (10 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Webdesignarnold/Webdesign@rnold een herinnering tot betaling verstuurd. Kosten van een herinnering, t.w. netto € 15,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 8. Indien de betalingstermijn opnieuw is overschreden, wordt door Webdesignarnold/Webdesign@rnold een tweede herinnering tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 15,00 openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 9. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Webdesignarnold/Webdesign@rnold hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.
 10. Indien Webdesignarnold/Webdesign@rnold abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Webdesignarnold/Webdesign@rnold het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 11. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Webdesignarnold/Webdesign@rnold heeft voldaan.
10. Copyright
 1. Al het door Webdesignarnold/Webdesign@rnold vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Webdesignarnold/Webdesign@rnold niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Webdesignarnold/Webdesign@rnold gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Webdesignarnold/Webdesign@rnold vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Webdesignarnold/Webdesign@rnold een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door Webdesignarnold/Webdesign@rnold verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Webdesignarnold/Webdesign@rnold , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Webdesignarnold/Webdesign@rnold hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Webdesignarnold/Webdesign@rnold gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Indien de klant zelf de opgeleverde website onderhoudt of het onderhoud door derden laat uitvoeren, mogen er onder geen beding wijzigingen worden aangebracht in stijlelementen zoals lettertype, lettergrootte, letterkleur, regelafstand, achtergrondkleur, kleuren en afmetingen van vlakken, lijnen, afbeeldingen, marges of van welke elementen dan ook die deel uitmaken van het ontwerp.
 4. Indien de klant zelf de opgeleverde website onderhoudt of het onderhoud door derden laat uitvoeren, mogen alleen teksten en illustraties worden veranderd, toegevoegd of verwijderd die zich bevinden in de kenmerkende en als zodanig voorgedefinieerde tekstgebieden ('content') van de betreffende pagina's. Daarbij mag alleen gebruik worden gemaakt van door Webdesignarnold/Webdesign@rnold gedefinieerde stijlen.
 5. Webdesignarnold/Webdesign@rnold behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Webdesignarnold/Webdesign@rnold te plaatsen op een opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 250,00.
 6. Webdesignarnold/Webdesign@rnold behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
11. Aansprakelijkheid
 1. Voorzover Webdesignarnold/Webdesign@rnold bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Webdesignarnold/Webdesign@rnold weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Webdesignarnold/Webdesign@rnold op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Radius Webdesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webdesignarnold/Webdesign@rnold.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webdesignarnold/Webdesign@rnold slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webdesignarnold/Webdesign@rnold voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Webdesignarnold/Webdesign@rnold kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. Webdesignarnold/Webdesign@rnold is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 5. De opdrachtgever dient Webdesignarnold/Webdesign@rnold terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Webdesignarnold/Webdesign@rnold geleden schade.
 6. Webdesignarnold/Webdesign@rnold is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Webdesignarnold/Webdesign@rnold voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Webdesignarnold/Webdesign@rnold is geadviseerd.
 7. Webdesignarnold/Webdesign@rnold is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting en verzorging van het e-amil verkeer.
 8. Webdesignarnold/Webdesign@rnold is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door Webdesignarnold/Webdesign@rnold gehoste website. Dit ongeachte de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.
12. Overdracht van rechten en verplichtingen
 1. Webdesignarnold/Webdesign@rnold noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
13. Reclame
 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Webdesignarnold/Webdesign@rnold, waarna WWebdesignarnold/Webdesign@rnold deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Webdesignarnold/Webdesign@rnold binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
 1. Webdesignarnold/Webdesign@rnold behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 10 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
15. Adverteren op websites die door Webdesignarnold/Webdesign@rnold beheerd worden

 1. Het adverteren kan in principe op elke dag van de maand ingaan.
 2. Minimale looptijd van een advertentie is in principe 1 maand. Kortere looptijden zijn mogelijk maar brengen een eenmalige toeslag van € 40 met zich mee.
 3. Facturering en betaling vinden vooraf plaats.
 4. Bij langer lopende contracten is betaling per maand mogelijk. Ook hier vind betaling vooraf plaats.
 5. Op de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de betaling wordt de banner geplaatst op de site(s), tenzij een later tijdstip is overeengekomen.
 6. De dag van de maand waarop de banners geplaatst zijn wordt hieronder de 'vervaldag' genoemd.
 7. Bij betaling per maand ontvangt opdrachtgever twee weken vóór de vervaldag een factuur.
 8. Indien Webdesignarnold/Webdesign@rnold op de vervaldag nog geen betaling heeft ontvangen dan wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en worden de banners verwijderd op de dag na de vervaldag.
 9. Aan het beëindigen zijn geen kosten verbonden.
 10. Omstellingskosten worden in rekening gebracht indien opdrachtgever niet op tijd betaald heeft en de banners reeds van de website(s) zijn verwijderd. Omstellingskosten bedragen € 40 per website.
 11. Banners dienen beperkt te zijn qua 'gewicht'. Banners die de laadtijd van de website aanzienlijk vertragen kunnen geweigerd worden. Ook banners die niet geoptimaliseerd zijn kunnen geweigerd worden.
 12. Webdesignarnold/Webdesign@rnold plaatst geen geanimeerde banners tenzij het gaat om een uiterst minimale, subtiele animatie. Het is aan Webdesignarnold/Webdesign@rnold te beoordelen of de animatie uiterst minimaal en subtiel is.
 13. Indien opdrachtgever het oneens is met dit oordeel blijft deze echter aan de overeenkomst gehouden en blijft opdrachtgever betalingsplichtig.
 14. Het staat de opdrachtgever in dat geval vrij om een vervangende statische banner aan te leveren waarbij de overeengekomen prijs voor de geanimeerde banner door Webdesignarnold/Webdesign@rnold verlaagd wordt naar de prijs van een overeenkomstige statische banner.
 15. Verder gelden voor het adverteren de algemene leveringsvoorwaarden.
16. Overig
 1. Webdesignarnold/Webdesign@rnold zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Webdesignarnold/Webdesign@rnold.
 2. Wanneer Webdesignarnold/Webdesign@rnold bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Radius Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 4. Webdesignarnold/Webdesign@rnold is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
17. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webdesignarnold/Webdesign@rnold en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Webdesignarnold/Webdesign@rnold met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Webdesignarnold/Webdesign@rnold beslissend.
17. Niet gebruikelijke werkzaamheden Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Webdesignarnold/Webdesign@rnold: http://www.webdesignarnold.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

www.webdesignarnold.nlEen website al vanaf 150,00
Uw Website Onze Zorg